首页> 教育> 拼音字母表完整

拼音字母表完整

更新时间: 2023-12-01 08:06:47     

1、韵母表

(1)单韵母:a[阿]、o[哦]、e[鹅]、i[衣]、u[乌]、ü[迂];

(2)复韵母:ai[哀]、ei[诶]、ui[危]、ao[奥]、ou[欧]、iu[悠]、ie[耶]、üe[约]er[儿];

(3)前鼻韵母:an[安]、en[恩]、in[因]、un[温]、ün[晕];

(4)后鼻韵母:ang[昂]、eng[鞥]、ing[英]、ong[工的韵母];

(5)整体认读音节:zhi[知]、chi[吃]、shi[狮]、ri[日]、zi[资]、ci[慈]、si[思]、yi[衣]、wu[乌]、yu[迂]、yin[因]、yun[晕]、ye[夜]、yue [月]、yuan[圆]、ying[鹰];

2、声母表

b [玻] p [坡] m [摸] f [佛]

d [得] t [特] n [讷] l [勒] g [哥] k [科] h [喝]

j [基] q [欺] x [希]

zh[知] ch [吃] sh [诗] r [日] z [资] c[;雌] s [思]

y [医] w [屋]

3、声调符号

阴平:- 阳平:/ 上声:∨ 去声: ﹨

声调符号标在音节的主要母音上。轻声不标。

例如:妈mā【阴平】、麻má【阳平】、马mǎ【上声】、骂mà【去声】、吗ma 【轻声】

4、隔音符号

a,o,e开头的音节连接在其它音节后面的时候,如果音节的界限发生混淆,用隔音符号()隔开,例如piao(皮袄)。

备 注:

①、知 蚩 诗 日 资 雌 思等字的韵母用i 。

②、 i 行的韵母,前面没有声母的时候,写成yi(衣)、ya(呀)、ye(耶)、yao(腰)、you(忧)、yan(烟)、yin(因)、yang(央)、ying(英)、yong(雍)。

③、 u 行的韵母,前面没有声母的时候,写成wu(乌)、wa(蛙)、wo(窝)、wai(歪)、wei(威)、wan(弯)、wen(温)、wang(汪)、weng(翁)。

④、 ü 行的韵母,前面没有声母的时候,写成yu(迂)、yue(约)、yuan(冤)、yun(晕)、。

⑤、 iou、uei、uen前面加声母的时候,写成iu、ui、un,例如:niu(牛)、gui(归)、lun(论)。

5、音节表

(1)声母:b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w

(2)单韵母:a o e i u ü

(3)复韵母:ai ei ui ao ou iu ie üe er

(4)鼻韵母:an en in un ün ang eng ing ong

(5)整体认读音节:zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu ye yue yuan yin yun ying

6、汉语拼音音节表

b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing bu

p pa po pai pao pou pan pen pei pang peng pi pie piao pian pin ping pu

m ma mo me mai mao mou man men mei mang meng mi mie miao miu mian min ming mu

f fa fo fei fou fan fen fang feng fu

d da de dai dei dao dou dan dang den deng di die diao diu dian ding dong du duan dun dui duo

t ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting tong tu tuan tun tui tuo

n na nai nei nao ne nen nan nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning nong nou nu nuan nun nuo nü nüe

l la le lo lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling long lu luo lou luan lun lü lüe

g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng gong gu gua guai guan guang gui guo

k ka ke kai kao kou kan ken kang keng kong ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo

h ha he hai han hei hao hou hen hang heng hong hu hua huai huan hui huo hun huang

j ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing jiong ju juan jun jue

q qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing qiong qu quan qun que

x xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing xiong xu xuan xun xue

zh zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng zhong zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhun zhui zhuo

ch cha che chi chai chao chou chan chen chang cheng chong chu chua chuai chuan chuang chun chui chuo

sh sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng shu shua shuai shuan shuang shun shui shuo

r re ri rao rou ran ren rang reng rong ru ruan run ruo

z za ze zi zai zao zan zou zang zei zen zeng zong zu zuan zun zui zuo

c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng cong cu cuan cun cui cuo

s sa se si sai sao sou san sen sang seng song su suan sun sui suo

y ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying yo yong

w wa wo wai wei wan wen wang weng wu

如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系:

电话:
邮箱:

我们将会在48小时内给与处理!

版权所有 Copyright ? 2009-2020 15tqa.com

滇ICP备2022007697号-115